Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunestyret et er kommunens øverste myndighet og treffer beslutninger på vegne av kommunen.

Det er mulig for kommunestyret å fatte nær sagt alle typer vedtak som det selv finner grunn til, men det må holde seg innenfor loven.

Kommuneloven eller andre lover gir imidlertid få begrensninger i kommunestyrets handlingsrom. Derimot setter loven noen krav til hvordan arbeidet i Kommunestyret og kommunestyreoppnevnte organer skal virke (prosessuelle forhold).

Kommunestyret har et særlig ansvar for den helhetlige styringen av kommunen. Som øverste plan- og budsjettmyndighet er det viktig at de riktige avveininger foretas mellom ulike særinteresser, sektorinteresser og samfunnsinteresser, og det må vurderes hva som er ønskelig, tjenlig og realistisk innenfor den samlede ressursrammen som kommunen rår over.

Kommunestyret og de ulike styrer, råd og utvalg fatter sine vedtak i møter.

Kommunestyrerepresentantene sitter også i kommunens utvalg, komiteer eller i Formannskapet.

 

Utvalgene og komiteene behandler sakene som skal til Kommunestyret og avgir innstilling. Disse kan verken bevilge eller beslutte, men kan benytte ulike former for høringer og få utvidet informasjon om en sak før den innstilles til Kommunestyret.

 

Formannskapet har med utgangspunkt i kommunens vedtatt delegeringsreglement avgjørelsesmyndighet i et stort antall saker.

 

Radhuset_vinter-senter

ORDFØRER (ORD)

Ordføreren er kommunens fremste representant og ivaretar de gjøremål som er tillagt ordføreren i lover, forskrifter og reglement.
Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer for perioden.

Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet og er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.

Ordførers oppgaver og fullmakter er beskrevet i kommunens delegasjonsreglement.

 

KOMMUNESTYRET (KOM)
Kommunestyret er kommunens overordnede styringsorgan. Kommunestyret består av 35 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen.

Kommunestyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene.

Kommunestyret ledes av ordfører.

Kommunestyret skal være en arena for fri politisk debatt og all virksomhet skal være av overordnet og ledende karakter.

 

FORMANNSKAPET (FOR)

Formannskapet består av 11 representanter som alle er medlem av Kommunestyret.

Formannskapet behandler:

 • økonomisaker, økonomiplan og budsjett
 • kommuneplan og kommunedelplaner og næringssaker
 • overordnet beredskapsarbeid

Formannskapet er også:

 • valgstyre
 • arbeidsgiverrepresentanter i Administrasjonsutvalget.

Formannskapet ledes av ordfører.

 

UTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR (UOL)

Utvalget har 11 medlemmer og skal behandle saker som dekker følgende fagavdelinger:

Barnehage, Skole, Kultur og idrett, Samfunnsmedisin, Helse og omsorg, Individ og levekår, NAV Askøy kommune, Barn og familie

 

Utvalg for teknikk og miljø (UTM)

Utvalg for teknikk og miljø har 11 medlemmer og skal behandle saker som dekker følgende fagavdelinger:

Areal og samfunn og Teknisk.

 

ANDRE RÅD, NEMDER OG UTVALG:

 

ELDRERÅDET (ELR)

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre,
jfr.. "Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ".

Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.

 

FLERKULTURELT RÅD (FKR)

Askøy kommunestyre opprettet Innvandrerrådet den 16.03.2006.

Rådet er ment å fungere etter modell av Eldrerådet.

Rådet består av 3 representanter valgt fra flyktningene og innvandrerne i kommunen og 2 politiske valgte representanter.

Fra 1.1. 2011 er navnet endret til Flerkulturelt råd.

LIKESTILLINGS- OG MANGFOLDSUTVALGET (LIU)

Hjemmel: Kommunelovens § 10 Faste utvalg.

Mandat: Utvalgets mandat fremgår av Lov om likestilling av 09. juni 1978 nr.45.

§ 1 Lovens formål:
Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnenes stilling. Offentlige myndigheter skal legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder.

Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

 

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE (RFH)

Rådet for funksjonshemmede er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige organer og kommunene i saker som angår funksjonshemmede.

Rådet skal fremme likestilling på alle samfunnsområder, legge til rette for aktiv deltakelse i samfunnslivet, ivareta og videreutvikle funksjonshemmedes alminnelige og særlige rettigheter samt fremme desentraliserte, integrerte og koordinerte tjenester.

Rådet ble opprettet ved kommunestyrevedtak 05.09.1996, sak 92/96.

Rådet består av 5 medlemmer m/varamedlemmer etter følgende sammensetning:

 • folkevalgte medlemmer
 • medlemmer oppnevnt av interesseorganisasjonene for funksjonshemmede

Det skal velges leder og nestleder.

VILT- OG INNSLANDSFISKENEMDA (VFN)

Vilt- og innlandsfiskenemda i Askøy kommune er et politisk organ som skal ivareta vilt- og innlandsfiskeressursene på Askøy.

Sentrale lover og forskrifter som håndheves av nemda er:

 • Lov om viltet (Viltloven)
 • Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever
 • Forskrift om jakt og fangsttider
 • Forskrift om kommunale viltfond
 • Forskrift om utøvelse av jakt og fangst

Listen er ikke uttømmende. Det er også knyttet rundskriv til disse forskriftene.

Tradisjonelt har nemda behandlet flest saker i forbindelse med hjortejakten på Askøy, men også mange andre saker er blitt behandlet. Vilt- og innlandsfiskenemda er også med på et hjortetellings-prosjekt, og mange har brukt sene nattetimer på dette.

Vilt og innlandsfiskenemda har ikke en fast oppsatt møteplan, men holder møter etter behov.

 

VALGNEMDA (VAN)

I Askøy kommune er det Formannskapet som fungerer som valgnemnd.
Valgnemndas oppgave er å foreslå kandidater til politiske verv i de ulike utvalg, råd, nemnder og styrer både innenfor kommunens politiske system og til styreposter i kommunale foretak, regionale samarbeidsorganer etc. der kommunen er representert.
Det er Kommunestyret som velger personene etter forslag fra Valgnemnda.
Merk forskjellen på oppgaver mellom valgnemnda og valgstyret.

 

VALGSTYRET (VST)

Valgstyrets oppgave er å ha ansvar for den tekniske og praktiske gjennomføringen av valgene: både Stortingsvalget og Fylkestings og- kommunevalget.

Ordfører leder møtene i valgstyret.

 

KLAGENEMDA (KKL)

Klagenemnda er opprettet etter Kommunelovens § 10, jfr. fvl. § 28 og er å betrakte som et fast utvalg.

Mandat:

Klagenemnda behandler klager vedrørende enkeltvedtak som er fattet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven. (ikke Kommunestyret).

Nemnda består av 5 medlemmer jfr. Askøy kommunes delegasjonsreglement.

Klagenemnda har ingen fast møteplan gjennom året, men har møter ved behov.

 

KONTROLLUTVALGET (KON)

Grunnlaget og retningslinjer for Kontrollutvalgets arbeid finnes i Kommuneloven.

Kontrollutvalget rapporterer direkte til Kommunestyret.

I følge en gjensidig avtale er Vaksdal kommune sekretariat for Kontrollutvalget

 

ADMINISTRASJONSUTVALGET (ADM)

Administrasjonsutvalget er på 15 personer og består av de 11 medlemmene i Formannskapet og 4 tillitsvalgte som er oppnevnt av fagforeningene til de ansatte i kommunen.

Utvalget ledes av ordfører og behandler saker som har med overordnede arbeidsforhold å gjøre.

Utvalget har kun møter ved behov.

 

FINANSUTVALGET (FIN)

Kommunestyret har vedtatt forslag til finansreglement for Askøy Kommune.
Ifølge dette skal finansutvalget bestå av ordfører og 3 representanter blant formannskapets medlemmer og velges av kommunestyret.

 

PRIORITERINGSKOMITEEN (PRI)

Det er mulig for en anleggsutbygger å søke Kulturdepartementet om Spillemidler for inntil 1/3 av godkjent totalkostnad (50% for nærmiljøanlegg).

Kulturdepartementet disponerer og fordeler Spillemidler, som er overskuddet av tipping og andre spill.

For å forvalte administreringen av dette er det i Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) den 08.11.2011, saksnr 131/11 opprettet en prioriteringskomitè.

 

MUSEUMSSTYRET

Museumsstyre, ble i sin tid ble opprettet da Herdla Museum ble etablert.
Siden er Herdla Museum gått inn som en del av Museum Vest sin "portefølje" - som igjen har eget styre.

Etter dette har det ikke vært noe stor aktivitet i det valgte museumsstyret før i 2012.

Kultursjef har gjennomført 2-3 møter for drøfting av alt det andre vi har av museale samlinger, samt arbeidet med Kulturplanen.

Arbeidet med å aktiviserer Museumsstyret er påbegynt, og det vil etterhvert publiseres vedtekter og mandat.

Kontaktperson for Museumsstyret er Kultursjef.

 

ANNET:

 

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE (UKS)

Ungdommens kommunestyre ble stiftet 27.03.2007 og består av 13-15 representanter i alderen 13 – 18 år.

Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene i kommunen, den videregående skolen og styrene i ungdomsorganisasjonene.
UKS gjennomfører minimum ni møter pr år.

Foreninger og enkeltpersoner i kommunen kan søke prosjektstøtte fra UKS. Søknadene blir behandlet fortløpende.

Skole-demokrati_None_full

Laster...