Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmann i Askøy er Eystein Venneslan .

Fagavdelingene Individ og levekår, Helse og omsorg, Barn og familie, Barnehage, Skole og Kultur og idrett er samlet under begrepet Oppvekst og levekår. Det er et mål for kommunen at vi skal gi samordnede og gode tjenester til våre innbyggere og sikre eldre, barn, unge og deres familier gode levekår. Politisk er det Utvalg for oppvekst og levekår som behandler saker som gjelder disse fagavdelingene. 

De to fagavdelingene Teknisk og Areal og samfunn utgjør fagområdet Teknikk og Miljø. Politisk er det Utvalg for teknikk og miljø som behandler saker for disse avdelingene. 

Mange av kommunens oppgaver ivaretas i stabsavdelingene; Stab og fellestjenester, Kommunikasjon og næring, Samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnsmedisin og Forvaltningsavdelingen. Dette er oppgaver som gjøres på tvers i organisasjonen, på vegne av felleskapet, og arbeidet gjøres i tett samarbeid mellom fagavdelingene, rådmannen og staben. Stabsavdelingene har egne ledere.

Klikkbart organisasjonskart

Avdelinger

 

BARNEHAGE

Askøy kommune har 9 kommunale og 18 private barnehager.
Fagsjef har det overordnede faglige ansvaret for de kommunale og de private barnehagene og ivaretar kommunens myndighet i barnehagesaker. 

Avdelingen arbeider med opptak til barnehager, veiledning, tilsyn og godkjenning, kompetanseutvikling, forvaltning og utviklingsoppgaver. 

Fagavdeling barnehage har en avdeling for pedagogiske støttetjenester.

Kommunale barnehager:

Ask barnehage

Erdal barnehage

Florvåg barnehage

Furuly barnehage

Hanøy barnehage – Hanøy barnehage og Hanøy barnehage avdeling Askøy forum

Kleppestø barnehage

Ramsøy barnehage

Træet barnehage

Tveit barnehage

 

BARN OG FAMILIE

Barn og familie består av avdelingene Barneverntjenesten, Helsesøstertjenesten, Psykologtjenesten, Pedagogisk- psykologisk tjeneste og Flyktningtjenesten.

Avdelingen har oppgaver knyttet til alle barn og unge og til de som har behov for ekstra oppfølging fra disse avdelingene.

Tidlig og helhetlig innsats er nødvendig for å ivareta aktuelle barn og familier på en god måte, og møte utfordringene barn og unge opplever i oppveksten.

 

HELSE OG OMSORG

Helse og omsorg består av avdelingene

 • Tjenester i institusjon
 • Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Frisklivssentralen
 • Lokalmedisinsk enhet 
 • Kreftsykepleietjeneste 

For å sikre en mer helhetlig helse- og omsorgstjeneste for kommunens innbyggere har Askøy kommune valgt å samle disse tjenestene under ett. Ved å se tjenestene i sammenheng, i forlengelse av hverandre og ved å samhandle på tvers av fagområdene vil kommunen bidra til gode, hensiktsmessige og fremtidsrettede pasientforløp.

 

INDIVID OG LEVEKÅR

Individ og levekår organiserer tjenester innen disse fagområdene:

 •        Rus og psykisk helse 
 •        Boliger psykisk helse
 •        Tjenester til utviklingshemmede

Fagavdelingen skal tilrettelegger for god livskvalitet ved å gi brukerne en meningsfull hverdag hvor trygge og gode levekår blir vektlagt.

 

KULTUR OG IDRETT

Kultur og idrett er kommunens utøvende fagorgan for kultur, idrett og fritid.

Innen kulturfeltet er bl.a. rådgivning, koordinering, saksbehandling og tildeling av økonomisk tilskudd oppgavene til avdelingen.

Fagavdeling kultur og idrett kan tilby mange ulike aktiviteter - ofte i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner; kultur- og fritidsarrangement, formidling av kunst og kultur for barn, ungdom og voksne.

 

NAV ASKØY

NAV Askøy gir opplysninger, råd og veiledning til alle som tar kontakt.
Fagavdelingen har oversikt over rettigheter og muligheter innen et bredt spekter av hjelpeinstanser.
Sosialtjenesten gir råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer:

 • økonomisk sosialhjelp
 • hjelp til midlertidig bolig
 • kvalifiseringprogram
 • økonomisk rådgivning
 • gjeldsrådgivning

Nav Askøy skal også kunne bidra til at husstander i Askøy kommune skal kunne eie en god bolig i et godt bomiljø, innenfor en utgiftsramme som står i forhold til husstandens inntekt.

 • startlån
 • husbankens bostøtte
 • boligrådgivingstjeneste
 • tilskudd til etablering og tilpassing

 

SKOLE

Askøy kommune har 17 skoler, hvorav 3 ungdomsskoler, 1 kombinert skole og 13 barneskoler.

Det er opprettet en voksenopplæringsenhet på Florvåg og kommunen har en godt utbygget SFO ordning. 
Fauskanger barne- og ungdomsskule og Træet skule har nynorsk som opplæringsmål.

Fagavdeling skole i Askøy kommune arbeider for å gi kvalitet i grunnopplæringen og gi elevene og deres foresatte en best mulig skole.

Fagsjef skole har det overordnede, faglige ansvaret for grunnskolene, SFO og voksenopplæringen i kommunen.

Barneskoler:

Davanger skole
Erdal barneskole
Florvåg skole
Follese skole
Hanøy skole
Haugland skole
Hetlevik skole
Hop skole
Kleppe skole
Kleppestø barneskole
Strusshamn skole
Træet skule
Tveit skole

Kombinert skole (både barne- og ungdomsskole):

Fauskanger barne- og ungdomsskule

Ungdomsskoler:

Erdal ungdomsskole
Kleppestø ungdomsskole

Ravnanger ungdomsskole

AREAL OG SAMFUNN

Avdelingens ansvarsområde er blant annet kommuneplanen, kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, konsesjon, landbruk og miljø.

Areal og samfunn er organisert i 3 seksjoner:

Seksjon Byggesak og private planer - er ansvarlig for behandlingen av byggesøknader, alle typer bygge- og delingssaker, tilsyn, private reguleringsplaner og søknader om utslipp av sanitært avløpsvann.

Seksjon Oppmåling - har ansvar for oppmålingsforretning, matrikkelføring, seksjonering og adressering.

Seksjon Plan og utvikling - har ansvar for kommuneplanen og offentlige reguleringsplaner, landbruk, skogbruk, miljø, forurensing, akvakultur og kartverk.

TEKNISK

Teknisk avdeling har ansvar for prosjektering, utbygging og drift av kommunale bygg og boliger. Avdelingen har også ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av den kommunaltekniske infrastruktur. 

Teknisk er organisert i 5 seksjoner:

Askøy Brann & Redning - er et sikkerhets- og serviceorgan i Askøy kommune. Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, verdier og miljø.

Bygg og bolig - har prosjektansvaret for bygging av skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og andre kommunale bygg, samt større kommunaltekniske anlegg. Seksjonen har også ansvar for renhold i kommunale bygg. Videre så har de eier, forvaltning, drift og vedlikeholdsansvar for kommunale bygg og boliger.

Kommunale eiendommer - har ansvar for forhandling og gjennomføring av utbyggingsavtaler, forvaltning av ubebygde kommunale eiendommer, kontaktpunkt for kjøp og salg av kommunale eiendommer, forvaltning og forhandling av kommunens leiekontrakter både inn og utleie.

Samferdsel - har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, fortau/gangveier, broer, parkeringsplasser, grøntområder, veilys, kaier og renovasjon.

Vann og avløp - prosjekterer, bygger ut, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsanlegg.

 

RÅDMANN OG STAB

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.

Mange av kommunens oppgaver ivaretas i stabsavdelinger, med egne ledere.

 

FORVALTNINGEN

Forvaltningsavdelingen tilrettelegger for at den enkelte skal kunne ivareta sin egen omsorg.

Forvaltningsavdelingen saksbehandler alle søknader om tjenester tilhørende fagavdelingene Individ og levekår og Helse og omsorg og sørger for å tildele tjenester på riktig nivå.

 Alle vedtak fastsettes etter kriterier utarbeidet for hver tjeneste. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger for å kunne utmåle riktig tjeneste til rett tid. Når vedtaket er fattet vil saksbehandler ta kontakt med tjenesteyter som skal tilby tjenesten slik det er fattet i vedtaket. 

 

KOMMUNIKASJON OG NÆRING

Askøy kommune har som mål å være en nyskapende og konkurransedyktig kommune der private bedrifter og offentlige styresmakter spiller på lag for å få fram lønnsomme virksomheter, gode rammevilkår og god infrastruktur.

 

SAMFUNNSMEDISIN

Avdeling for samfunnsmedisin er en avdeling som ivaretar og administrerer alle helsetjenester og legetjenester i kommunen.

Samfunnsmedisin arbeider med miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid, forebyggende medisin, helsefremmende arbeid, folkehelsearbeid, kvalitetsarbeid, tilsyn, helserett og saksbehandling.

Kommuneoverlegen er leder for avdelingen. 

 

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Askøy kommunes beredskapsarbeid bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner.

Planverket skal synliggjøre hvilke uønskede hendelser vi kan stå ovenfor og hvordan kommunen skal arbeide for å redusere omfanget av slike hendelser.

Krisesituasjoner krever koordinerte tiltak fra flere kommunale fagavdelinger og statlige etater. Askøy kommune har faste rutiner for årlige beredskapsøvelser i fagavdelingene / samarbeidsetater for å bli best mulig rustet når kriser skulle oppstå.

 

STAB OG FELLESTJENESTER

Stab - og fellestjenester en bidrar med spisskompetanse, støtte og rådgivning overfor fagavdelingene på områdene økonomi, personal, tjenesteutvikling, informasjon, IKT, dokumentbehandling og juridiske spørsmål.

Politisk sekretariat utfører en rekke tjenester, først og fremst tjenester knyttet til den politiske ledelsen i kommunen.

Stab og fellestjenester ledes av kommunalsjef, som også er stedfortreder for rådmannen.

 

omsorg-tre-hender

 

 

 

 

 

Laster...