Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

 

Radhuset_vinter-senter

Askøy kommunes politiske struktur følger formannskapsmodellen med tre faste hovedutvalg. Kommunestyret (35 medlemmer) er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) er driftsstyre og planutvalg. Utvalg for oppvekst (11 medlemmer), Utvalg for levekår (11 medlemmer) og Utvalg for teknikk og miljø (11 medlemmer) er opprettet som faste utvalg. Utvalgene har direkte innstillingsrett til kommunestyret i saker innenfor eget arbeidsområde.

pol

ORDFØRER (ORD)

Ordføreren er kommunens fremste representant og ivaretar de gjøremål som er tillagt ordføreren i lover, forskrifter og reglement.
Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer for perioden.

Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet og er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.

Ordførers oppgaver og fullmakter er beskrevet i kommunens delegasjonsreglement.

KOMMUNESTYRET (KOM)

 • Kommunestyret er kommunens høyeste styringsorgan.
 • Kommunestyret består av 35 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen.
 • Kommunestyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene.
 • Kommunestyret ledes av ordfører.
 • Kommunestyret skal være en arena for fri politisk debatt og all virksomhet skal være av overordnet og ledende karakter.
 • Kommunestyrets fullmakter og oppgaver er beskrevet i delegasjonsreglementet.

FORMANNSKAPET (FOR)

 • Formannskapet er kommunens høyeste styringsorgan.
 • Formannskapet består av 11 representanter med varamedlemmer.
 • Formannskapet behandler blant annet forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. På samme måte behandles forslag til årsmelding, kommuneplan, kommunal planstrategi, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker.
 • Formannskapet ledes av ordfører.
 • Formannskapets fullmakter og oppgaver er beskrevet i delegasjonsreglementet

  

UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ (UTM)

 • Utvalget har direkte innstillingsrett overfor Kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde.
 • Utvalget består av 11 representanter med varamedlemmer.
 • Utvalget behandler blant annet forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. På samme måte behandles forslag til årsmelding, kommuneplan, kommunal planstrategi, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker.
 • Utvalget leder skal være medlem av Formannskapet og nestleder skal komme fra et opposisjonsparti.
 • Utvalgets fullmakter og oppgaver er beskrevet i delegasjonsreglementet.

Noen av arbeidsoppgavene

 • Utvalgets oppgave er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine respektive ansvarsområder.
 • Utvalgene skal påpeke hva det skal settes fokus på i perioden og hva ressursene innen ansvarsområdet skal disponeres til samt evaluere virksomheten.
 • Utvalgene har beslutningsmyndighet for alle politiske saker innen sitt område, med unntak av saker som behandles av formannskap eller kommunestyre.
 • Utvalget behandler saker for følgende to fagavdelinger
   • Fagavdeling Areal og samfunn
   • Fagavdeling teknisk

UTVALG FOR OPPVEKST  (UFO)

 • Utvalget har direkte innstillingsrett overfor Kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde.
 • Utvalget består av 11 representanter med varamedlemmer.
 • Utvalget behandler blant annet forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. På samme måte behandles forslag til årsmelding, kommuneplan, kommunal planstrategi, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker.
 • Utvalget leder skal være medlem av Formannskapet og nestleder skal komme fra et opposisjonsparti.
 • Utvalgets fullmakter og oppgaver er beskrevet i delegasjonsreglementet.
 • Utvalget behandler saker fra følgende tre fagavdelinger

   • Barnehage
   • Skole
   • Kultur og idrett
   • Dessuten saker som angår innvandrere og flyktninger som faller inn under saksområdet til utvalget.

  Noen av arbeidsoppgavene

   • Utvalgets oppgave er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine respektive ansvarsområder.
   • Utvalgene skal påpeke hva det skal settes fokus på i perioden og hva ressursene innen ansvarsområdet skal disponeres til samt evaluere virksomheten.
   • Utvalgene har beslutningsmyndighet for alle politiske saker innen sitt område, med unntak av saker som behandles av formannskap eller

 UTVALG FOR LEVEKÅR  (UFL)

 • Utvalget har direkte innstillingsrett overfor Kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde.
 • Utvalget består av 11 representanter med varamedlemmer.
 • Utvalget behandler blant annet forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. På samme måte behandles forslag til årsmelding, kommuneplan, kommunal planstrategi, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker.
 • Utvalget leder skal være medlem av Formannskapet og nestleder skal komme fra et opposisjonsparti.
 • Utvalgets fullmakter og oppgaver er beskrevet i delegasjonsreglementet.
 • Utvalget behandler saker fra følgende fem fagavdelinger

   • Samfunnsmedisin,
   • Helse og omsorg,
   • Individ og levekår,
   • NAV Askøy kommune,
   • Barn og familie
   • Dessuten saker som faller inn under saksområdet til utvalget som angår likestilling og mangfold, innvandrere og flyktninger.

  Noen av arbeidsoppgavene

   • Utvalgets oppgave er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine respektive ansvarsområder.
   • Utvalgene skal påpeke hva det skal settes fokus på i perioden og hva ressursene innen ansvarsområdet skal disponeres til samt evaluere virksomheten.
   • Utvalgene har beslutningsmyndighet for alle politiske saker innen sitt område, med unntak av saker som behandles av formannskap eller kommunestyre

ANDRE RÅD, NEMDER OG UTVALG:

ELDRERÅDET (ELR)

 • Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
 • Pensjonistforeningene i kommunen oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Kommunestyret oppnevner 2 representanter med vara.
 • Rådet velger selv leder og nestleder. Disse skal være av de som er oppnevnt av pensjonistene.

Formål

 • Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre.
 • Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Eldrerådet skal ha til behandling saker vedrørende:

Noen av arbeidsoppgavene

 • Rådet drøfter saker som er viktige for de eldre. Blant annet:
  • årsbudsjett
  • økonomiplan
  • kommuneplan
 • Planer med særlig interesse for eldre:
  • sektorplaner - kommunedelplaner
  • kommunikasjonsplaner
  • samferdselssaker
 • Kulturtiltak som vedkommer eldre

RÅD FOR FUNKJSONSHEMMEDE (RFH)

 • Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
 • De funksjonshemmedes organisasjoner oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Kommunestyret oppnevner 2 representanter med vara.
 • Kommunestyret velger leder og nestleder.

Formål

 • Råd for funksjonshemmede skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Rådet arbeider etter den politiske målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Noen av arbeidsoppgavene

 • Rådet drøfter saker som er viktige for funksjonshemmede. Blant annet:
  • Tilkomst
  • Arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
  • Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar budsjett
 • Rådet skal orienteres fast om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen.

ADMINISTRASJONSUTVALGET (ADM)

 • Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg opprettet med hjemmel i kommunelovens § 25.
 • Utvalgets formål er å sikre de ansatte medinnflytelse i saker av overordnet og prinsipiell karakter som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og ansatte.
 • Utvalget består av 5 formannskapsmedlemmer som utgjør kommunens (arbeidsgiversidens) representanter og 3 tillitsvalgte.
 • De ansattes representanter pekes ut i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser.
 • Ordfører og varaordfører er leder og nestleder./li>
 • Utvalget har møter ved behov.

Arbeidsområde

 • Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.
 • Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.
 • Administrasjonsutvalget kan drøfte og evt. gi innstilling om overordnede, prinsipielle retningslinjer og tiltak innenfor det arbeidsgiverpolitiske området, samt om vesentlige organisatoriske endringer og andre forhold av stor betydning for de ansatte.
 • Uttalelser kan sendes tilbake til administrasjonen for oppfølgning, eller til formannskap og kommunestyre dersom saken skal avgjøres politisk.

KLAGENEMDA (KKL)

 • Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode.
 • Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmer til nemnda, og blant medlemmene leder og nestleder.

Arbeidsområde

 • Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak som er gjort av en av kommunens avdelinger.
 • Klagenemnda er også klageorgan for enkeltvedtak fattet av administrasjonen i personalsaker.
 • Klagenemnda er også klageinstans etter kommunehelsetjenestelovens § 2-4.

KONTROLLUTVALGET (KON)

 • Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 1. (Forskrift om kontrollutvalg.)
 • Kommunestyret velger representanter til kontrollutvalget.
 • Utvalget har 5 medlemmer og minimum et av disse må være medlem av kommunestyret.
 • Leder for kontrollutvalget velges fra et parti i opposisjon.
 • Medlemmene og varamedlemmene kan ikke være representert i andre politiske utvalg med avgjørelsesmyndighet.
 • Ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem eller varamedlem av andre kommunale nemnder, råd eller kommunale AS og ansatte i kommunen r utelukket fra valg.
 • Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer.
 • Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret.
 • Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, kan ikke legges til kommuneadministrasjonen, eller til revisjonen.

Oppgaver

 • Kontrollutvalget fører tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyret sine vegne.
 • Kontrollutvalget har som hovedformål å medvirke til en allmenn tillit i befolkningen, med hensyn til best mulig løsning av kommunale oppgaver.
 • Utvalget skal påse at den kommunale oppgaveløsningen er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 • Utvalget skal også se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Revisjon

 • Askøy kommune har inngått avtale med Deloitte AS om levering av revisjonstjenester.
 • Revisjonstjenestene omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll i selskap som kommunen har eierinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgaver i regi av kontrollutvalget.

Sekretariat

 • Kommune kjøper sekretariats-tjenester til kontrollutvalget av Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.
 • Sekretariats-tjenestene omfatter blant annet saksforberedelse for kontrollutvalget, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. (Eksempel er føring av møteprotokoll og iverksetting av vedtak.)
 • Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget er direkte underlagt kontrollutvalget. De plikter å følge utvalget sine retningslinjer og pålegg.

VALGSTYRET (VST)

 • Valgstyret er et fast utvalg etter kommunelovens § 10.
 • Valgstyret består 5 medlemmer som velges av Kommunestyret for valgperioden.
 • Valgstyrets medlemmer skal velges blant Formannskapets faste medlemmer.
 • Ordfører skal være medlem og leder av valgstyret.

Arbeidsområde

 • Valgstyret skal behandle alle saker som er tillagt valgstyret i valgloven og delegasjonsvedtak fra kommunestyret, herunder:
 • Valg av stemmestyrer,
 • Endringer i stemmekretsinndelingen,
 • Alle enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning.
 • Valgstyret innstiller i valgsaker som etter loven skal behandles av Kommunestyret

VALGNEMDA (VAN)

 • Formannskapet fungerer som valgnemnd.
 • Nemnda søker å klarlegge om forholdstallsvalg vil bli krevd (jf. kommuneloven § 35-4).
 • Nemnda skal, eventuelt etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved forholdstallsvalg, fremme forslag om medlemmer til de nemnder kommunestyret skal velge, både kommunale og statlige.
 • Nemnda skal også foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta.
 • Nemnda skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av kommunevalgperioden når dette er nødvendig

EIENDOMSSTATTENEMDA (ESN)

Kommunestyret har valgt en sakkyndig eiendomsskattenemnd på tre medlemmer (med personlige varamedlemmer) til å verdisette eiendommer i kommunen på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsfolk.

Nemnda bestemmer hvilke alminnelige retningslinjer som skal legges til grunn ved takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen. Nemnda skal fastsette takstene og ta stilling til om den enkelte eiendom skal beskattes som verk og bruk, samt hvilket tilbehør og ting som skal inngå i taksten,

KLAGENEMD FOR EIENDOMSSTATT (KES)

Nemndas ansvar og oppgave er beskrevet i Delegasjonsreglementet, kapittel 12 § 5.

Skattyter kan klage på taksten og/eller utskrivingen innen seks uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at eiendomsskattelisten er lagt ut.

Hvis klagen gjelder et vedtak (utskrivningsvedtak) som er fattet av eiendomsskatte-kontoret i første instans (for eksempel beregning av skatten, tildeling av bunnfradrag) kan eiendomsskattekontoret behandle saken og oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet.

Hvis eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens dokumenter uten opphold til klagenemnda.

VILT- OG INNLANDSFISKENEMDA (VFN)

 • Vilt- og innlandsfiskenemda skal ivareta vilt- og innlandsfiskeressursene på Askøy.
 • Sentrale lover og forskrifter som håndheves av nemda er:

   • Lov om viltet (Viltloven),
   • Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever,
   • Forskrift om jakt og fangsttider
   • Forskrift om kommunale viltfond
   • Forskrift om utøvelse av jakt og fangst.
   • Listen er ikke fullstendig. Det er også utarbeidet rundskriv til disse forskriftene.

  Oppgaver

   • Tradisjonelt har nemda behandlet flest saker i forbindelse med hjortejakten.
   • Vilt- og innlandsfiskenemda er også med på et hjortetellingsprosjekt.
   • Nemda har ikke fast oppsatt møteplan, men holder møter etter behov

 

FINANSUTVALGET (FIN)

 • Ifølge kommunens finansreglement skal Finansutvalget bestå av ordfører og 3 representanter blant Formannskapets medlemmer og velges av Kommunestyret.
 • Utvalget har kun møter ved behov.

ADMINISTRASJONSUTVALGET (ADM)

Administrasjonsutvalget er på 15 personer og består av de 11 medlemmene i Formannskapet og 4 tillitsvalgte som er oppnevnt av fagforeningene til de ansatte i kommunen.

Utvalget ledes av ordfører og behandler saker som har med overordnede arbeidsforhold å gjøre.

Utvalget har kun møter ved behov.

PRIORITERINGSKOMITEEN (PRI)

 • Det er mulig for en anleggsutbygger å søke Kulturdepartementet om spillemidler for inntil 1/3 av godkjent totalkostnad. (50% for nærmiljøanlegg).
 • Kulturdepartementet disponerer og fordeler spillemidler, som er overskuddet av tipping og andre spill.
 • For å forvalte administreringen av dette er det opprettet en prioriteringskomite som jobber sammen med fagavdeling Kultur og idrett.

 

ANNET:

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE (UKS)

Ungdommens kommunestyre (UKS) i Askøy ble stiftet 27.03.07 og har mellom 13 og 15 representanter i alderen fra 13 til 18 år. 

Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene i kommunen, den videregående skolen og styrene i ungdomsorganisasjonene. 

UKS gjennomfører minimum ni møter pr år. 

Foreninger og enkeltpersoner i kommunen kan søke prosjektstøtte fra UKS.

Formålet med støtteordningen finner du i vedtektene. 

Søknadene blir behandlet fortløpende. 

Skole-demokrati_None_full

Laster...