Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmann i Askøy er Eystein Venneslan.

 

Askøy kommune er administrativt organisert med fire kommunalavdelinger og en fagavdeling i direkte linje til rådmannen. Kommunalavdelingene ledes av kommunalsjef som er ansvarlig for virksomheten innenfor de fullmakter som er delegert fra rådmannen.  Kommunalavdelingene er inndelt i fagavdelinger som ledes av fagsjef. Også fagsjefene har vide, delegerte fullmakter.  

ADM

Rådmannens ledergruppe består av rådmann, kommunalsjefer og fagsjef Areal og samfunn.

 

Avdelinger

 

KOMMUNALAVDELING STAB

Stabs- og støttefunksjoner er i hovedsak sentralisert, og organisert i Kommunalavdeling stab. Oppgaver som gjøres på tvers i organisasjonen, på vegne av felleskapet, gjøres i tett samarbeid med fagavdelingene. Stabsfunksjonene har egne ledere.

Kommunalavdeling stab bistår med administrativ spisskompetanse og rådgivning, og tar seg av oppgaver som er felles for hele organisasjonen. Stab dekker følgende funksjoner:

 • HR-rådgivning og støtte, HMS, fagopplæring, lønn
 • Økonomistyring, anskaffelser, regnskap, finans
 • Kemner
 • Utviklingsstøtte og omstilling
 • Digitalisering
 • IKT-utvikling og drift
 • Kommunikasjon
 • Kundetorg
 • Postmottak og arkiv
 • Politisk sekretariat
 • Kommuneadvokat
 • Næringstjenesten

KOMMUNALAVDELING OPPVEKST

Kommunalsjefen arbeider tett opp mot politisk nivå og representerer rådmannen i Utvalg for oppvekst. Han leder styringsgruppen for barn og unge – et tverrfaglig organ for å sikre strømløse tjenester til beste for brukerne. I tillegg er han programeier for «Mobbefri oppvekst2020» en storstilt satsning for bedre oppvekstmiljø.

Kommunaloppvekst oppvekst dekker følgende funksjoner

  • Drift og styring av kommunale barnehager
  • Tilsyn med private barnehager
  • Logopedi
  • Spesialundervisning
  • Bibliotek
  • Kulturskole
  • PPT
  • Undervisning i grunnskole
  • Voksenopplæring
  • UngFlimmer
  • Frivilligsentralen
  • Kulturminner og kultursentre
  • Avdelingen samarbeider særlig med frivillige innen paraplyorganisasjonene i kommunen: Kommunalt foreldreutvalg for skolen, KFU, Idrettsrådet i Askøy, IRA og Askøy Sang

KOMMUNALAVDELING TEKNISK

Kommunalsjefen for teknisk har ansvar for tjenesteyting innen brann, redning og beredskap, samferdsel, bygg og bolig, kommunale eiendommer, VA.

Kommunalsjef teknisk Har ansvar for disse tjenestene:

Eiendomsavdeling

 • Utbygging av skoler, barnehager, kommunale boliger, helsebygg og øvrige kommunale bygg
 • Teknisk drift og vedlikehold av skoler, barnehager, kommunale boliger, helsebygg og øvrige kommunale bygg
 • Kjøp og salg av kommunale boliger
 • Kjøp, salg og forvaltning av kommunale eiendommer
 • Fagansvar for renhold

Vann og avløp (VA)

 • Utbygging av kommunalt vann og avløp
 • Drift av kommunalt vann og avløp
 • Forvaltning av kommunalt vann og avløp
 • Utfakturering av kommunale avgifter

Askøy Brann Redning

 • Brannberedskap
 • Brannforebyggende
 • Feiing
 • Kommunal beredskap

Samferdsel

 • Drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Utbygging av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Forvaltning av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Renovasjon
 • Drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntområder
 • Kontaktutvalget for Askøypakken

KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR

Kommunalavdeling levekår gir tjenester til innbyggere med behov for bistand og hjelp, i alle aldre.

kommunalsjefen har ansvar for disse tjenestene:

Barn og familie

 • Barnevern
 • Helsesøster- og jordmortjeneste
 • Ungdomstjeneste
 • Psykologtjeneste
 • Flyktningtjeneste

Nav

 • Sosiale tjenester
 • Boligkontor
 • Aktivitetsbaserte tiltak

Helse og omsorg

 • Eldreomsorg og øvrige omsorgstjenester
 • Ergo- og fysioterapi

Samfunnsmedisin

 • Legetjeneste og legevakt
 • Folkehelse
 • Miljørettet helsevern

Individ og levekår

 • Tjenester til utviklingshemmede
 • Rus og psykisk helse

FAGAVDELING AREAL OG SAMFUNN

Avdelingens ansvarsområde er kommuneplanen (arealdel og samfunnsdel), kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, private planer og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, matrikkelføring, konsesjon, landbruk og miljø.

Seksjoner

 • Byggesak og private planer
 • Oppmåling
 • Plan og utvikling 

omsorg-tre-hender

 

 

 

 

 

Laster...